För att göra en bokning hos Resfeber måste du ha fyllt 18 år. 

Resenären är skyldig att kontrollera att stavningen av namnet i bokning, bekräftelse och biljett stämmer överens med stavningen av namnet i passet.

Resenären är ansvarig för att den e-postadress som angivits är korrekt och ska omgående kontakta Resfeber om inte bokningsbekräftelsen kommer inom några minuter vid bokning på resfeber.se. Vid bokning på resfeber.se sker all ordinarie korrespondens via e-post. Kontrollera därför e-postadressen regelbundet. Resenären är vidare ansvarig för att kontrollera färdhandlingarna samt flygbolagens villkor för den aktuella resan.

Resenären är ansvarig att kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar på både ut- och hemresan.

Resfeber reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning.

Resfeber följer flygbolagens bokningsregler som vanligtvis är mycket stränga. De flesta biljetter kan inte bokas om eller återbetalas. Vid bokning på resfeber.se utfärdas resenärens biljetter omedelbart vid betalningstillfället.

Förmedling av flygbiljetter

1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas vid förmedling av biljetter till konsumenter för transport av resenärer med flyg. Om flygbiljett ingår i en paketresa enligt lag SFS [2018:1217]  om paketresor ska dessa villkor inte tillämpas.

2. Avtalets ingående
Vid beställning av flygbiljett gäller de betalningsregler som anges av Resfeber. Flygbolagets villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning gäller. Resfeber skall innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av flygbolagets villkor. Sådan information kan t.ex. meddelas genom att Resfeber lämnar adressen till flygbolagets hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen skickas per e-post. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resenärens namn, resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.

Avtalet är bindande för parterna när Resfeber har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke.

Vid val av betalsätt Faktura blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna.

3. Kontaktuppgifter och meddelanden från Resfeber
Resfeber kan behöva kontakta resenären t.ex. vid ändringar i den köpta flygresan. Resenären är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Resenären är även skyldig att löpande kontrollera om han eller hon har mottagit meddelanden från Resfeber. Resfeber ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för resenären vid ändring i den köpta flygresan om Resfeber på ett korrekt sätt har meddelat resenären om ändringen.

4. Namn på resenär
Korrekt namn ska anges på flygbiljetten. Stavningen av namn på flygbiljetten måste stämma överens med stavningen i passet. Det är beställarens/resenärens ansvar att ange och kontrollera korrekta uppgifter gällande namn på samtliga resenärer i bokningen.

Resenären är skyldig att kontrollera så att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelsen och/eller i flygbiljetterna så fort han eller hon mottagit dessa. Om någon uppgift inte stämmer, ska resenären omgående informera Resfeber. Om resenären inte meddelar Resfeber fel i bokningsbekräftelsen och/eller i flygbiljetten, som resenären upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Resfeber för skada som uppstår till följd av detta. Resfeber ska, på resenärens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Resfeber har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för Resfebers administrativa kostnader. Om felet orsakas av Resfeber har Resfeber inte rätt till sådan ersättning.

5. Överlåtelse av flygbiljett
Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygvillkoren är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till annan resenär.

6. Ansvar
Resfeber uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Resfeber ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.

Resfeber ansvarar för sådana fel som Resfeber, genom oaktsamhet, orsakat, t.ex. fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte Resfeber kan visa att den inte varit oaktsam.

Resfeber ansvarar för att både resenären och flygbolaget accepterat avtalet, innan bekräftelse om bindande avtal lämnas till resenären.

7. Ändring av pris och andra villkor
Resfeber reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Vid prisändring efter bokningstillfället, men innan avtalet är bindande, ska Resfeber kontakta resenären snarast, dock senast inom 24 timmar efter det att Resfeber fått kännedom om prisändringen.

Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Resfeber ska om möjligt bistå resenären med ombokning om resenären önskar det.

I vissa länder kan det tillkomma lokala avgifter och skatter som ska betalas i lokal valuta. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset.

8. Av- eller ombokning
För avbokning, ombokning eller namnändring av flygbiljett gäller flygbolagets regler. Om avbokning, ombokning eller namnändring är tillåten av flygbolaget tillkommer det, utöver den avgift som flygbolaget tar ut, en administrativ avgift som Resfeber har rätt att ta ut. För närvarande är den avgiften 495 SEK. Avbeställning ska ske före avresa!

9. Avbeställningsskydd - Resfeber Avbeställningsskydd
I flygresans pris ingår inte avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd tecknas separat och måste tecknas senast i samband med att resan bokas.
Med Resfebers tilläggsprodukt "Avbeställningsskydd" kan man boka av resan – före avgång från avreseorten - utan att uppge anledning. Som kund hos Resfeber ska man alltid kunna känna sig trygg om något oförutsett inträffar, oavsett om det handlar om sjukdom, flygbolagskonkurs eller ändrade planer. Resfebers tilläggsprodukt "Avbeställningsskydd" gäller även vid flygbolagskonkurs och ger dig hjälp att boka om din flygresa med annat flygbolag utan extra kostnad.

Vid köp av avbeställningsförsäkring via annan försäkringsgivare än Resfeber gäller försäkringsbolagets villkor.

10. Reseförsäkring
I resans pris ingår inte reseförsäkring. Detta måste tecknas separat. Resfeber samarbetar med Solid försäkringar och deras villkor för försäkring gäller. Kontakta vår kundservice för köp av reseförsäkring.

11. Pass, visum och vaccinationer
Vid flygresa utanför Sveriges gränser ska alltid pass, eller inom Schengen-länderna pass eller nationellt id-kort medtagas. Resenären ansvarar för att han eller hon har giltigt pass, vaccinationer och nödvändiga viseringar, om så krävs. Detta gäller även när visum krävs vid mellanlandning. Kontakta respektive lands ambassad för mer information. Råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa finner du på UD:s Reseinformation.

12. Flygtider/tidtabellsändringar
Samtliga tider anges alltid i den lokala tiden i varje land. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Får Resfeber information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Resfeber om möjligt och snarast informera resenären om ändringen.

Resfeber ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget.

13. Paketresor arrangerade av Resfeber
Resfeber följer Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. Läs dessa villkor här.

14. Förmedling av Hotell
När du bokar endast hotell genom Resfeber agerar Resfeber i detta fall som en förmedlande part. Vid avbokning/ändring av hotell gäller hotelleverantörens villkor. Oberoende av hotelleverantörens villkor har Resfeber rätt till ersättning för administrativa kostnader.

15. Förmedling av Hyrbil
När du bokar hyrbil genom Resfeber agerar Resfeber i detta fall som en förmedlande part. Vid avbokning/ändring av hyrbil gäller hyrbilsföretagets villkor. Oberoende av hyrbilsföretagets villkor har Resfeber vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

16. Tvist
Resfeber och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Resenären kan vända sig till Hallå konsument och kommunal konsumentvägledning för rådgivning. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.